منابع کوئل دار

» متداولترین روش جهت تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آب به وسیله بخار یا آب داغ می باشد که در دو مدل عمودی و افقی قابل عرضه می باشد.
» جنس منبع از ورق گالوانیزه و جنس کوئل حرارتی از مس می باشد.
» ضخامت ورق های به کار رفته در منابع بر حسب فشار کاری دستگاه، دمای کاری و ضریب خورندگی آب بر اساس استاندارد مخازن تحت فشار محاسبه می شود.
مزایای مهم منابع کوئل دار عبارتند از:
۱- افت حرارتی بسیار کم نسبت به دیگر دستگاه های تولید کننده آبگرم بهداشتی
۲- تعمیرات و سرویس آسان در صورت بروز ترکیدگی و یا رسوب گرفتگی
۳- قابل کارکرد در فشارهای کاری ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۱۲ بار