دستور العمل راه اندازی سختی گیر رزینی :

عملیات بهره بردای و راه اندازی اولیه ,سختی گیر, رزینی متال دیگ باید دقیقا مطابق دستور العمل ارائه شده صورت گیرد تاا نتیجه مطلوب حاصل گردد. همچنین باید دقت شود رزین ,سختی گیر, دارای ظرفیت محدود می باشد و پیش از آنکه ظرفیت رزین ,سختی­ گیر, اشباع گردد، می باید عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم یا همان نمک متبلور انجام شود. اگر رزین کاتیونی با محلول نمک شستشو داده شود، خاصیت سختی­گیری خود را باز می یابد و احیاء می گردد.

آشنایی با شیر چند راهه ( Solo Valve )  :

شیرهای چند راهه دارای ۶ محل اتصال بوده که به INLET (در مرکز) باید لوله آب ورودی و به OUT (سمت چپ) لوله آب خروجی متصل گردد. (BRINE به لوله آب نمک، DRAIN به لوله تخلیه، TOP به بالا و BOTTOM به پایین دستگاه ,سختی گیر, متصل شده است.)
این شیر دارای سه وضعیت کاری ۱ (RUN) 3 ، (REGEN) 2 ، (WASH) بوده که با چرخش اهرم قابل انتخاب می باشد. (کارکرد آن در ادامه شرح داده شده است.)

دستور العمل راه اندازی:
۱ – فلنج پایین را باز کرده و سیلیس های درشت تر را به آرامی داخل دستگاه بر روی صفحه نازل ها بریزید.(دقت شود نازل های آب جمع کن آسیب نبیند.) سپس روی آن را صاف کرده و فلنج پایین را به طور کامل بسته و آب بندی نمایید. فلنج بالا را باز کرده و سیلیس های ریزتر را داخل , سختی گیر , بر روی سیلیس های درشت تر بریزید.
۲- کیسه های رزین را به طور کامل بر روی سیلیس  های دستگاه تخلیه نموده و فلنج بالا را محکم بسته و آب بندی نمایید.
۳- اهرم شیر چند راهه را بر روی وضعیت شماره ۳ (RUN) قرار  داده و شیر شماره ۲ (خروجی) را بسته و شیر شماره ۴ (تخلیه) و شیر شماره ۱ (ورودی) را به مدت ۵ دقیقه باز نمایید تا سیلیس های دستگاه شسته شود. سپس شیر شماره ۴ (تخلیه) را بسته و شیر چند راهه را به مدت ۱۰ دقیقه بر روی وضعیت شماره ۱ (WASH) قرار  داده تا رزین های دستگاه نیز شسته شود.
۴ – شیر چند راهه را بر روی وضعیت شماره ۳ (RUN) قرار  داده و از طریق شیر شماره ۶ هواگیری نمایید. با باز نمودن شیر شماره ۲ (خروجی) ,سختی گیر, آماده بهره برداری می باشد. (با افزودن نمک درون مخزن نمک و اضافه نمودن آب، دستگاه را جهت مرحله احیاء آماده نمایید.)

دستور العمل احیاء:
الف) شستشوی معکوس: شیر شماره ۲ (خروجی) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت ۱ (WASH) قرار دهید. این عمل را به طور متوسط حدود ۱۰ دقیقه انجام دهید تا بدین ترتیب مواد معلق از لوله تخلیه خارج شده و فشردگی بستر کاهش یابد.
ب) شستشو با آب نمک: شیر شماره ۳ (آب نمک) را باز کرده و شیر چند راهه را تا زمانی که دو سوم آب نمک موجود در ظرف نمک مصرف گردد در وضعیت ۲ (REGEN) قرار دهید. با این عمل آب نمک از مخزن نمک کشیده شده و پس از واکنش با رزین از تخلیه خارج می گردد.
ج) شستشوی رزین با آب خام: شیر شماره ۳ (آب نمک) را بسته و شیر چند راهه را در وضعیت ۳ (RUN) قرار داده و شیر ۴ (تخلیه) را تا زمانی که نمک اضافی خارج شده و آب خروجی از آن کاملاً شیرین شود باز بگذارید.
د) بهره برداری: در پایان با باز نمودن شیر شماره ۲ (خروجی) ،سختی گیر،  آماده بهره برداری مجدد می باشد.(شیر چند راهه در همان وضعیت ۳ (RUN) باشد.)
هـ) تهیه آب نمک: با افزودن نمک درون مخزن نمک و اضافه نمودن آب، دستگاه را جهت مرحله احیاء آماده نمایید.

تذکرات مهم:
• ضروری است از یخ زدگی رزین و آب در  ,سختی گیر,  جلوگیری به عمل آید. یخ زدگی موجب از بین رفتن رزین می گردد.
• سختی آب خروجی از , سختی گیر , همواره باید از طریق شیر نمونه گیری به وسیله کیت سختی  سنج کنترل گردد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، باید نسبت به عمل احیاء اقدام نمایید.
• اطمینان حاصل کنید در زمان احیاء ، فشار داخل مخزن بین ۱٫۷ بار تا ۳٫۵ بار باشد. اگر فشار داخل مخزن کم باشد، در مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد و در فشار های بالا ممکن است قطعات شیر چند راهه صدمه ببیند.
• بهتر است در فشارهای بالاتر از ۴٫۵ بار قبل از ورودی شیر چند راهه، از یک شیر فشارشکن استفاده نموده، یا حداقل در زمان تغییر موقعیت دسته شیر چند راهه، شیر شماره ۱ (ورودی) را بسته تا از وارد شدن فشار ناگهانی به شیر چند راهه جلوگیری شود.
• هنگام حرکت دادن دسته شیر چند راهه، آن را به آرامی به طرف خود کشیده و در موقعیت مورد نظر قرار دهید. چرا که با رها کردن ناگهانی ممکن است قطعات داخلی شیر صدمه ببیند.

• استفاده از نمک متبلور شده با خلوص بالا توصیه می گردد. اگر از سنگ نمک و یا نمک معمولی استفاده گردد به سبب ناخالصی در نمک، عمر رزین بسیار کاهش یافته و رزین بطور کامل احیاء نمی¬گردد.
• میزان مکش آب نمک در کارخانه از پیش تنظیم شده است در صورت نیاز امکان تنظیم مجدد مکش آب نمک در پشت شیر چند راهه کنار لوله آب نمک وجود دارد. (میزان مکش باید به گونه ای باشد که احیای رزین با آب نمک با غلظت حدود۱۰% انجام شود.) کاهش مکش آب نمک می تواند به دلیل کاهش فشار درون , سختی گیر, باشد. همچنین لازم است کنترل شود عاملی موجب گرفتگی مسیرآب نمک نگردد.
• استفاده از آب های گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آب هایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزین های ,سختی گیر, را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سخت گیر را کم می کنند. توصیه می شود قبل از دستگاه ,سختی گیر, مواد معلق آب توسط یک فیلترشنی جدا سازی شوند.
• توصیه می گردد سالی یکبار بدون اینکه شیر چند راهه باز شود از شکاف بین کلاهک و بدنه شیر، با گریس معمولی عملیات گریسکاری انجام شود.