تجهیزاتی که بخار گستر طبرستان (متال دیگ) به استخر تحویل داده

۱ – دو دستگاه دیگ آب داغ ۱۵۰۰۰۰۰kcal/h
۲ – یک دستگاه دیگ بخار عمودی به ظرفیت ۲۰۰kg/h
۳ – سختی گیر رزینی دوبلکس به ظرفیت ۴۰۰۰۰۰Grain
۴ – سه دستگاه فیلتر شنی به ظرفیت ۷m3 .
۵ – سه دستگاه منبع کوئلدار به ظرفیت ۳۰۰۰Lit و
۶ – سه دستگاه مبدل حرارتی پوسته لوله بصورت آب به آب .

در ادامه تجهیزات ساخته شده و مراحل بارگیری تجهیزات را مشاهده می فرمائید: