آخرین رزومه تا پایان ۱۳۹۹

 

 

رزومه و سوابق اجرایی :

تعدادی از پروژهای انجام شده

پروژه های بهداشتی و درمانی

• بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سیستان و بلوچستان-سراوان…………………………..( Steam Boiler )

 

• بیمارستان علی اصغر شاندیز- مشهد ………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• بیمارستان فوق تخصصی اکبر– مشهد……………………………( Hot Water Boiler & Softener)

 

• بیمارستان شهدای فاروج………………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• بیمارستان بنت الهدی بجنورد…………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• بیمارستان امام حسن بجنورد…………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• بیمارستان بیرجند – نهبندان……………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• زایشگاه بنت الهدی بجنورد……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• پلی کیلینیک ویژه خراسان شمالی – شیروان……………………………..( Warm Water Boiler )

 

• پلی کیلینیک( امام علی ) خراسان شمالی – بجنورد………………………( Warm Water Boiler )

 

• شبکه بهداشت و درمان فاروج- خراسان شمالی ……………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• شبکه بهداشت و درمان آشخانه – خراسان شمالی………………………….( Warm Water Boiler )

 

• شبکه بهداشت و درمان اسفراین – خراسان شمالی………………………..( Warm Water Boiler )

 

• بیمارستان تخصصی آبدانان ایلام …………………………….……….. ( Hot Water Boiler Steam &)

 

• ستاد مرکزی علوم پزشکی استان ایلام …………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• بیمارستان آیت ا… طالقانی ایلام …………………………………..……………… ( Hot Water Boiler )

 

• بیمارستان امام حسین مهران…………………………………………………………… ( Steam Boiler )

 

• بیمارستان گنج آب ایلام ……………………………………………….. ( Hot Water Boiler Steam &)

 

• بیمارستان رازی ماهنشان زنجان …………………………………….. ( Hot Water Boiler Steam &)

 

• خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی ( بیرجند ) …….. ( Hot Water Boiler Steam &)

 

• بیمارستان امام حسن بجنورد ……………..………………………..…………….. ( Steam Boiler )

 

• مرکز ساخت تجهیزات بیمارستانی ( پارک علم و فناوری مشهد )……………… ( Steam Boiler )

 

 

ارگانهای دولتی :

 

• هواپیمایی ایران ………………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• راه‌آهن مشهد …………………………………..…………………. ( Hot Water Boiler Steam &)

 

• مجتمع رفاهی فرهنگی شهرداری مشهد – میامی………………….( Warm Water Boiler )

 

• کتابخانه مرکزی بجنورد……………………………………………………….( Warm Water Boiler )

 

• سرپرستی کل بانک انصار خراسان شمالی……………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• اداره راه و ترابری بیرجند……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• سازمان حلال احمر قائن ……………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• ساختمان شهرداری – قائن……………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان شهرداری – اسفراین………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان شهرداری – نهبندان………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• کتابخانه مرکزی خراسان شمالی…………………………………………..( Warm Water Boiler )

 

• کتابخانه مرکزی مرند………………………………………………….………. ( Warm Water Boiler )

 

• سازمان فنی و حرفه ای کل استان سیستان و بلوچستان زاهدان…. ( Warm Water Boiler )

 

• سازمان فنی و حرفه ای کل استان خراسان رضوی…………………… ( Warm Water Boiler )

 

• سازمان حلال احمر زاهدان…………………………………..………………… ( Hot Water Boiler )

 

• سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران…………………………………………….( Steam Boiler )

 

• سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور …………………………………….( Warm Water Boiler )

 

• مرکز رفاهی مدیریت و برنامه ریزی کشور ( مجتمع بهارستان نوشهر ) .( Warm Water Boiler )

 

• سازمان فنی و حرفه ای شهرستان بافت – کرمان…………………………. ( Hot Water Boiler )

 

 

دانشگاهها و مراکز آموزشی :

 

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد سجاد مشهد………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• دانشگاه صنعت و معدن خراسان جنوبی – بیرجند…………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد……………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه جهاد دانشگاهی خراسان شمالی – بجنورد……………………… ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه دولتی خراسان شمالی – بجنورد……………….………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد بجنورد- دانشکده هنر……………………..………………. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه علوم قرآنی خراسان شمالی- بجنورد…………………..………….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه جامع علمی کاربردی دارالفنون بجنورد…………….……………….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد ارسنجان – فارس…………………………..………………. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد چالوس – مازندران……………………………..…………… ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد قائمشهر – مازندران…………………………………….…… ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد آذربایجان غربی – شهرستان کلیبر ……………….…….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد آذربایجان شرقی – تبریز ( ۱۲ دستگاه ) ………..…….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه علوم پزشکی تبریز………………………………………….…………. ( Warm Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد تبریز……………………………………………………..………….. ( Warm Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد واحد سیستان و بلوچستان – زاهدان……………..……………. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان…………………………………..……….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان ……………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه ………………………….……………………… ( Warm Water Boiler )

 

• دانشگاه کشاورزی واحد کردستان – سنندج……………………..……………… ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز –آقای پاکنژاد …………………….………….. ( Hot Water Boiler )

 

• دانشگاه دولتی خراسان شمالی – ساختمان ۱ ………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• موسسه دارالفنون بجنود…………………………………………..……………….( Warm Water Boiler )

 

• دبیرستان کارو دانش خلیج فارس بجنورد……………………………..…………( Warm Water Boiler )

 

• اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران ……………………..…………….. ( Warm Water Boiler )

 

 

مراکز دینی و حوزوی :

 

• حوزه علمیه کل خراسان جنوبی – بیرجند…………………………………………Warm Water Boiler )

 

• حوزه علمیه خراسان جنوبی – قائن…………………………….………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• حوزه علمیه خراسان جنوبی – اسدیه………………………….………………. ( Warm Water Boiler )

 

• حوزه علمیه خراسان جنوبی – حاجی آباد قائن……………..………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• هیئت محبان عالم بیرجند……….…………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• مصلی خراسان شمالی بجنورد……..……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• حسینیه محبان الحسین (ع) – جناب آقای فریمانی ……..…………………… (Warm Water Boiler )

 

• مسجد قباد تربت جام……….………………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• حوزه علمیه آذربایجان شرقی – تبریز………..……………………………………….Warm Water Boiler )

 

• حوزه علمیه فارس – شیراز………..…………………………………………………..Warm Water Boiler )

 

 

ساختمانهای دولتی :

 

• ساختمان شهرداری شیروان………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• ساختمان شهرداری کاشمر………….……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• ساختمان استانداری تبریز………..…………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان زیتون – شهرداری تهران………….……………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• سا ختمان اداره کل استانداری آذربایجان شرقی……….……………………… ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان اداره کل تربیت بدنی تبریز……………..…………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• ساختمان اداره بنیاد شهید شیراز ………….…………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان اداره تامین اجتماعی فارس – شیراز ………….…………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان اداره تامین اجتماعی – خوی………………………..……………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان اداره بیمه شیروان – مهندس اکرمی…………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• ساختمان اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی…………..………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ساختمان اداره کل استانداری آذربایجان شرقی……………..……………………… ( Hot Water Boiler )

 

• آسایشگاه سالمندان – خوی…………………………………………..……………… ( Hot Water Boiler )

 

• باشگاه اداره برق ساری………………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• پشتیبانی فرودگاه مهرآباد تهران …………..……………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• سرپرستی و شعبات مختلف بانک مسکن کرمان ……….………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

 

زندانها و ارگانهای نظامی :

 

• زندان کل شهرستان اسفراین………….………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• زندان کل خراسان جنوبی – بیرجند………….………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• زندان کل شهرستان سبزوار ……………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• زندان کل شهرستان سرخس…………..…………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• ندامتگاه عمومی بیرجند ………………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• پادگان نیشابور…………………………………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• پادگان بیرجند ۰۴ …………..……………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• اداره کل ندامتگاههای خراسان جنوبی………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• پادگان بعثت شیراز …………..……………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• پادگان جلفا – تبریز…………..………………………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

 

مجموعه پارکهای آبی و استخر :

 

• استخر هلال احمر شیروان- خراسان شمالی…………………………………Hot Water Boiler) Steam )

 

• استخر سرپوشیده شهرستان آشخانه…………….…………………………. Hot Water Boiler) Steam )

 

• استخر سرپوشیده شهرستان بیرجند…………….…………………………… Hot Water Boiler) Steam )

 

• موجهای آبی یاسین کردستان – سنندج ……………………………………. Hot Water Boiler) Steam )

 

• مهندس کریمی – استخر مجموعه کارگران سنندج……….. ……………………. ( Warm Water Boiler )

 

• استخر اداره کل تربیت بدنی تبریز……….……………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• مجموعه استخر دانشگاه علوم منابع طبیعی گرگان……………………….. Hot Water Boiler) Steam )

 

• مجموعه اقامتی و نظامی صحرایی ( شهید میثمی – مشهد )…………. Hot Water Boiler) Steam )

 

• استخر تربیت بدنی تبریز………..………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – مجموعه استخر آبی لاجورد………………………………………………………( Steam Boiler )

 

• استخر سرپوشیده شهرستان میانه…………. …………………………………………………( Boiler Steam)

 

 

هتلها و اقامتگاهها :

 

• هتل پارسا – مشهد……………………………..………………………..……………….. ( Hot Water Boiler )

 

• هتل شمشاد – مشهد…………………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• مجموعه هتلداری و گردشگری – مشهد ……….…………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• هتل سرشور ۵ مشهد- شرکت اندیشه رفاه زائر……….…………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• هتل سقا مشهد- آقای شخمگر ……………………..………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• هتل شوشتری مشهد…………..………………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• هتل فیروزه مشهد………………………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• هتل فردوسی مشهد- آقای درگاهی ………….………………………………………………( Steam Boiler )

 

• هتل مجلل داریوش – بجنورد ………….…………………………………………………..( Hot Water Boiler )

 

• مجتمع رفاهی و تفریحی اهورا ( سرخرود ) ………..………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

 

برجهای مسکونی و تجاری :

 

• برج تجاری اداری سیتی استار ( ستاره شهر ) مشهد………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• برج تجاری اداری آتی سنتر ( گروه آتی ساز ) مشهد……….……………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• برج تجاری اداری نفیس ( مشهد )……………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• برج مسکونی رزآرمیتاژ مشهد……………………..………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• برج سازان شرق مشهد………………………….……………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• برج مهرگان اوین درکه تهران ……………………………..………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• مجتمع اداری-تجاری محسنی آمل ……………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• مجتمع اداری-تجاری جبلی – بجنورد …………….……………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• برج سفید تبریز ………….………………………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• بازار مشروطه تبریز …………………………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• مجتمع مسکونی آمل ( آقای مهندس نظری )……………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

 

شرکتها و کارخانجات :

 

• کارخانه سیمان شرق مشهد………….…………………………………………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت پرینه نور ( گروه اکسین )………………………………………………………..( warm water Boiler )

 

• شرکت الیاف زاگرس …………..…………………………………………………………..( warm water Boiler )

 

• شرکت آستان قدس رضوی (نان رضوی) …………..………………………………………….( Steam Boiler )

 

• شرکت بازرگانی ماد – دیگ بخار…………..…………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• شرکت غشاءگستر دالاهو…………………………………………………………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت نگین پلاست ( تهران )………….………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• پیمان موکت مشهد – بخار………………………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت ساختمانی ششصد دستگاه……………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت دنا فوم مشهد………….. …………………………………………………………………( Steam Boiler )

 

• پیمان موکت مشهد – بخار………………………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت بازرگانی ماد – دیگ آبگرم…………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• شرکت بازرگانی ماد – دیگ آب داغ…………..…………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• پیمان موکت مشهد – روغن داغ…………………………………………………………………….( Oil Heater )

 

• شرکت حرارت گستر مشهد – معافی………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• پیمان موکت مشهد –روغن داغ……………..………………………………………………………( Oil Heater )

 

• شرکت توسعه بنای خیام ……………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• شرکت توسعه زراعی اسلام آباد قائن………….…………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• پیمان موکت زاگرس – آبداغ…………..…………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• پیمان موکت مشهد – بخار………………………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت فرا ساز عاکف بجنورد………….………………………………………………….. ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت ارگ سازان بیرجند …………..…………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• شرکت بهدانه خضری گناباد………….…………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• شرکت ارگ سازان – خراسان جنوبی ………….………………………………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت لبنیات شیرین گوهر ………….…………………………..…..……………….………..( Steam Boiler )

 

• شرکت معجون گناباد …………..………………………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• شرکت بهدانه خضری………….…………………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت شن شویی ابن حسام بیرجند ………..………………………………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت زیبا بتن شرق بیرجند ………..………………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• کارخانه بتن آقای سروریان بیرجند………..…………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• کارخانه قند شکرشکن یزد ( راحتیان ) ……….……………………………………………..( Steam Boiler )

 

• کارخانه ریسندگی و بافندگی زیبا ریس یزد …………………………………………………( Steam Boiler )

 

• کارخانه الیاف زاگرس فریمان ………..…………………………………………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت پیمان موکت ………..…………………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت جوجه کشی پرینه نور ( اکسین ) …………………………………………..( Softener & Filter )

 

• شرکت جوجه کشی کاسپین کار …………………………………………………….( Softener & Filter )

 

• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه ……………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت عمران و آبادی تبریز ………………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• شرکت تراکتور سازی تبریز …….………………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت پارس الکتریک تهران …………………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت هلدینگ شهرساز شایگان ….……….……………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت تاسیساتی کنترل کرانه – دیگ آبداغ……………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• شرکت پالایشگاهی قیر و کارزین فارس……………………………………………………….( Oil Heater )

 

• شرکت لبنی خشنود ( مهندس کریمی ) …..…………………………………………….( Steam Boiler )

 

• شرکت نارون شیراز – مهندس حسینی ………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• شرکت فولاد اکسین اهواز – مهند هیدرولیک…..………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• گروه کارخانجات پارچه کیمیا …….…………………………………………………….. ….( Steam Boiler )

 

• کارخانه قند شکرشکن یزد ( راحتیان ) …….…………………………………………….( Steam Boiler )

 

• کارخانه کاغذ و کارتون سازی علوی یزد ………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• کارخانه لبنیات یزد ( مهندس زارع )……..…………………………………………………( Steam Boiler )

 

• کارخانه ماد زمین سبز آرا تبریز …………………………………………………………………( Oil Heater )

 

• کارخانه آسفالت شهرداری ایلام …..………………………………………………………….( Oil Heater )

 

• آمل – دان پلت دبیر محمدی …..…………………………………………………………..( Steam Boiler )

 

• خراسان رضوی تایباد – آقای مهندس پورداور ..…………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

 

فروشگاهها :

 

• تاسیسات حرارت گستر مشهد- دیگ بخار…………………………………………( Steam Boiler )

 

• تاسیسات حرارت گستر مشهد- دیگ آبداغ………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• تاسیسات حرارت گستر مشهد– دیگ بخار……………………………………….( Steam Boiler )

 

• تاسیسات حرارت گستر مشهد– روغن داغ…………………………………………..( Oil Heater )

 

• مهندس مصیب زاده – تبریز ………………………………………………. ( Warm Water Boiler )

 

• مهندس پاکنژاد – تبریز ……………………………………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• مهندس نمروری – تبریز …………………………………………………….. ( Warm Water Boiler )

 

• مهندس دانش پایه – تهران …………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• فروشگاه شوفاژ ایران ( حاتمی-کاشمر ) ……………………………… ( Warm Water Boiler )

 

• فروشگاه جنرال شوفاژ – عابدینی ………………………..………………( Warm Water Boiler )

 

• شیراز – آقای قریشی ……………………………………….……………………….( Steam Boiler )

 

• تبریز – آقای مهندس باقرزاده ……………………………………………………….( Steam Boiler )

 

• آقای مهندس رفیعی ( مشهد ) …………………………..………………………( Steam Boiler )

 

• فروشگاه جنرال شوفاژ – عابدینی …………………….…………………….( Hot Water Boiler )

 

• فروشگاه بخار سازان – مهندس اخضری…………….…………………….( Hot Water Boiler )

 

 

صادرات :

 

• افغانستان – بیمارستان عثمان – کابل …………………….…………… ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – موسسه تحصیلات عالی قالب هرات …………………… ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – آقای رضایی …………………………………………………… ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – آقای عنایتیان …………………………………………………. ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – شفاخانه چهارصد بستر هرات – حوزوی هرات…….…. ( Hot Water Boiler )

 

• افغانستان – جناب آقای مهندس رحیمی …………………….……….. ( Hot Water Boiler )

 

• سلیمانیه عراق – شرکت ارخوان ……………………….………………………..( Steam Boiler )

 

• شرکت سلولوز – عراق ………………………………….….………………………( Steam Boiler )

 

• شرکت لبنیات– آقای مهندس منسوری……………….………………………..( Steam Boiler )

• و صدها پروژه دیگر………………….. .

واحد فروش – شرکت بخارگستر طبرستان ( متال دیگ )